Firmamız aşağıda belirtilen hukuk dallarında yüksek derecede bilgi ve deneyime sahip bulunmaktadır:
 • Ticaret Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • İş Hukuku
 • İnternet Hukuku
 • Sözleşme Hukuku
 • Reklam ve Medya Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • Resmi ve İdari İşlemler
Ticaret Hukuku
 • Şirket Kuruluşu
 • Sermaye Arttırımı, Sermaye Azaltımı, Sermaye Tamamlanması
 • Hisse Devirleri
 • Nevi Değiştirme/ Birleşme&Devralmalar/Şirket Tasfiyesi
 • Daimi Şirket Prosedürleri: Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, Genel Kurul işlemleri, imza sirküleri tanzimi, resmi makam başvuruları [Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Ticaret Sicili, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, vb.] 
 • Hukuki Şirket Analizi [Due Diligence]
Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka, patent ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin başvuru ve takip işlemlerinin yürütülmesi
 • Lisans, know-how, ticari sır, marka/patent/endüstriyel tasarım devir sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerin Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil işlemlerinin yürütülmesi
 • Telif haklarının hukuki açıdan korunmasına yönelik yasal tedbirlerin alınması ve takibi
 • Hukuk ve ceza mahkemeleri nezdinde marka, patent ve endüstriyel tasarım haklarına tecavüz davalarının yürütülmesi
 • Fikri Mülkiyet Hakları Analizi
İş Hukuku
 • Türk İş Kanunu çerçevesinde Personel İş Sözleşmeleri’nin düzenlenmesi ve hukuki açıdan  değerlendirilmesi
 • Şirketin istihdam-personel politikasının hazırlanması ve İş Hukuku kapsamındaki diğer her türlü konuda hukuki danışmanlık hizmeti sunulması (toplu iş sözleşmeleri, grev, lokavt, kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin, erken emeklilik, doğum izni, iş sözleşmesinin sona erdirilmesi, vb.)
 • Şirket uygulamaları & iş politikaları ile Türk İş Kanunu’nun emredici hükümleri çerçevesinde İşyeri İç Yönetmeliği’nin hazırlanması
 • Şirket ve çalışanlar arasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkların mahkeme nezdinde takibi ve sonuçlandırılması 
İnternet Hukuku
 • Alan adı ve marka uyuşmazlıklarının giderilmesi ile şirket/ürüne ilişkin alan adı seçiminde hukuki danışmanlık hizmeti sunulması. 
 • E-Sözleşme metinlerinin hazırlanması ve incelenmesi
 • Gizlilik ve web sitesi kullanma politikalarının belirlenmesinde hukuki görüş bildirimi
 • İnternet ortamında fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik hukuki danışmanlık hizmeti sunulması (marka, telif hakkı, web tasarımı üzerindeki hukuki haklara tecavüz, vb.) 
 • E-Ticaret’ten kaynaklanan mevcut ve/veya muhtemel uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulması.
Sözleşme Hukuku

Aşağıda belirtilen sözleşme türleri ile sınırlı olmaksızın, her türlü sözleşmenin hazırlanması ve/veya hukuki açıdan incelenmesi:  
 • Ortaklık Sözleşmeleri
 • Ortak Girişim Sözleşmeleri
 • Satım Sözleşmeleri
 • Dağıtım Sözleşmeleri
 • Gizlilik Sözleşmeleri
 • Hizmet Sözleşmeleri
 • Üçüncü Şahıs Üretim Sözleşmeleri
 • Yönetim Sözleşmeleri
 • Teknik Yardım Sözleşmeleri
 • Finansal Kiralama Sözleşmeleri, vb. 
Reklam & Medya Hukuku
 • Televizyon reklamları (reklam metni & reklam filmi), kamuya yönelik ilan ve duyurular ile medyada yayınlanan her türlü reklam ürününün Reklam Hukuku ve haksız rekabet düzenlemeleri çerçevesinde hukuki açıdan değerlendirilmesi
 • Reklam verenler, reklam ajansları, halkla ilişkiler firmaları, perakende ve hizmet firmalarının resmi makamlar nezdinde temsil edilmesi ve bu kişilere karşı üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen hukuka aykırı eylemlere ilişkin ilgili makamlara başvuruda bulunulması ve söz konusu işlemlerin takibi
 • Reklam Özdenetim Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü nezdinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen şikayetlerin giderilmesine yönelik hukuki işlemlerin yürütülmesi
Gayrimenkul Hukuku
 • Gayrimenkul tapu kayıtlarının incelenmesi
 • Gayrimenkul ipoteği ve gayrimenkul irtifak hakkı sözleşmelerinin hazırlanması, tapu sicil müdürlükleri nezdinde rehin tesisi ve mevcut rehnin sona erdirilmesine ilişkin gerekli tüm yasal işlemlerin takibi
 • Gayrimenkul alım-satımına ilişkin satım sözleşmesi şartlarının belirlenmesi ve tapu sicil müdürlükleri nezdinde alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Tapu sicil müdürlükleri nezdinde şerh, beyan, itiraz ve diğer her türlü işlemin hukuki takibi
 • Gayrimenkul rehninin paraya çevrilmesi ve alacağın tahsiline ilişkin tüm hukuki işlemlerin takibi.
Tüketici Hukuku
 • Tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde firmaların tüketiciye yönelik ilan, reklam, broşür, katalog, ürün ambalaj ve etiketlerinin hukuki açıdan değerlendirilmesi
 • Tüketici mevzuatına uygun tüketici politikalarının tespit edilmesi konusunda hukuki danışmanlık hizmeti sunulması
 • Tüketici şikayetlerinin giderilmesine yönelik hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi ve bu kapsamda gerek tüketici, gerekse ilgili resmi makamlar ile yapılacak yazışmaların hukuka uygun şekilde hazırlanması
Resmi ve İdari İşlemler
 • Mahkemeler, bakanlıklar, tapu müdürlükleri, valilik, belediye, ticaret sicili, bölge çalışma müdürlükleri ve diğer tüm resmi merciler nezdinde hukuki işlemlerin takibi.